Privacyverklaring

Oranjevereniging Spoolde hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring informeren wij u hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Oranjevereniging Spoolde houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Oranjevereniging Spoolde verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van:

 • Het voeren van de ledenadministratie;
 • Het uitreiken of versturen van de ledenkaarten;
 • Het innen van de contributie;
 • Het versturen van uitnodigingen voor activiteiten van de Oranjevereniging Spoolde.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternamen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Naam en geboortedatum van uw kinderen
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft delen wij niet met derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Oranjevereniging Spoolde bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beeldmateriaal

Een ander aspect van de AVG is dat wij vooraf toestemming nodig hebben om beeldmateriaal waarop je te zien bent te mogen publiceren op onze website en/of sociale media. Wij gaan ervan uit dat door betaling van de ledencontributie je die toestemming aan de Oranjevereniging geeft voor jezelf en eventuele gezinsleden. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, stuur dan een bericht naar ledenadministratie@ovspoolde.nl

Beveiliging

Oranjevereniging Spoolde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Rechten omtrent uw gegevens

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens sturen naar secretaris@ovspoolde.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat op deze kopie de pasfoto(‘s), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer(s) en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar zijn gemaakt. Dit ter bescherming van uw privacy.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contact

U kunt ons bereiken via:
secretaris@ovspoolde.nl of ledenadministratie@ovspoolde.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Oranjevereniging Spoolde behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Elke verandering wordt op deze pagina gepubliceerd.
Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 12-01-2022