Algemene ledenvergadering

Geachte leden,

Het bestuur van de Oranjevereniging Spoolde
nodigt u van harte uit voor de algemene

ledenvergadering op woensdag 16 november om 20.00 uur en een extra ledenvergadering voor het wijzigen van de statuten op woensdag 30 november om 20.00 uur in
het buurthuis Spoolde.

Vanaf 19.45 uur is de zaal geopend en staat de
koffie en thee voor u klaar.

De notulen van de vorige vergadering, het
jaarverslag en het financieel verslag zullen via een PowerPoint getoond worden.


Onderstaande punten zullen worden behandeld:

Agenda woensdag 16 november

 1. Opening door de voorzitter
 1. Vaststelling agenda
 1. Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 17 november 2021
 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 1. Wijzigen statuten. De huidige statuten, concept statuten en
  toelichting kunt u
  vanaf 1 november vinden op de site (
  www.ovspoolde.nl) of is op te vragen via secretaris@ovspoolde.nl of 06-23875975. 
 1. Jaarverslag 2021 – 2022 
 1. Terugblik 2021 – 2022 
 1. Vooruitblik 2022 – 2023
 1. Financieel verslag van de penningmeester
 1. Verslag van de kascommissie, welke bestaat uit Leontien Bulten en
  Anne-Marie Journee.
 1. Benoeming nieuwe kascommissie. Van de kascommissie is Leontien
  Bulten aftredend, terwijl Anne-Marie Journee nog een jaar zitting neemt in
  deze commissie.
 1. Benoeming bestuursleden. Aftredend volgens rooster en herkiesbaar
  zijn
  Bart Wevers, Cynthia Wevers, Marcel Meijer, Raymond Flierjans en Wiebe Buter.
  Het bestuur stelt voor om een vacature te vervullen door Harmke Scheffer. 
 1. Ereleden. Het bestuur komt met het voorstel om ereleden te
  benoemen en draagt Joop Esselink, Roel Walgien, Herman Veldkamp, Klaas
  Bredewout, Gerrit van Tongeren en Gerjan Esselink voor.
   
 1. Rondvraag en ideeën
 1. Sluiting

 

Agenda woensdag 30 november

 1. Opening door de voorzitter
 1. Wijzigen statuten. De huidige statuten, concept statuten en
  toelichting kunt u vanaf 1 november
  vinden op de site (
  www.ovspoolde.nl) of is op te vragen via secretaris@ovspoolde.nl of 06-23875975.
 1. Sluiting

Indien u 30 november aanwezig wilt zijn, willen wij u vriendelijk verzoeken om u uiterlijk
25 november aan te melden via 
secretaris@ovspoolde.nl of 06-23875975.

 

Namens het bestuur van de Oranjevereniging
Spoolde,

Wiebe Buter
Secretaris