Algemene ledenvergadering

Geachte leden,

Het bestuur van de Oranjevereniging Spoolde nodigt u van harte uit voor de algemene
ledenvergadering op woensdag 15 november om 20.00 uur in het buurthuis Spoolde.
Vanaf 19.45 uur is de zaal geopend en staat de koffie en thee voor u klaar.
De notulen van de vorige vergadering, het jaarverslag en het financiële verslag zullen via een PowerPoint getoond worden.

Onderstaande punten zullen worden behandeld:

Agenda

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststelling agenda
 4. Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 16 en 30 november 2022
 5. Jaarverslag 2022 – 2023
 6. Terugblik 2022 – 2023
 7. Vooruitblik 2023 – 2024
 8. Financieel verslag van de penningmeester
 9. Verslag van de kascommissie, welke bestaat uit Anne-Marie Journee en Ciska Esselink
 10. Benoeming nieuwe kascommissie. Van de kascommissie is Anne-Marie Journee aftredend, terwijl Ciska Esselink nog een jaar zitting neemt in deze commissie
 11. Benoeming bestuursleden. Aftredend volgens rooster en herkiesbaar zijn Karin Veldkamp-Samson, Lisa Kamphof-Post, Harmke Scheffer en Marcel Witteveen
 12. Rondvraag en ideeën
 13. Sluiting

  Namens het bestuur van de Oranjevereniging Spoolde,

  Wiebe Buter        
  Secretaris