Zonder opgave geen deelname. Graag vooraf betalen op reknr. NL65RABO0377341398. O.v.v. BBQ 2019, aantal personen, naam en adres

Opgave voor 10 juni d.m.v. het inleveren van het strookje bij onderstaand persoon, per e-mail of via onderstaand formulier
Cynthia Wevers – Meenteweg 25, of e-mail: lisa@ovspoolde.nl