Zonder opgave geen deelname. Graag vooraf betalen op reknr. NL65RABO0377341398. O.v.v. Brunch 2019, aantal personen, naam en adres

Opgave voor 10 juni d.m.v. het inleveren van het strookje bij onderstaand persoon, per e-mail of via formulier website Oranjevereniging: www.ovspoolde.nl

Cynthia Wevers – Meenteweg 25, of e-mail: lisa@ovspoolde.nl